در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی کارگاه تحلیل الگوهای رفتاری (پارادوکس های شخصیت)- نسل جدید آزمون‌های شخصیت رونمایی خواهد شد

1398-10-17

در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی کارگاه تحلیل الگوهای رفتاری(  پارادوکس  های شخصیت)-  نسل جدید آزمون های  شخصیت رونمایی خواهد شد

در کارکردهای مدیریت منابع  انسانی شایستگی محور و مدیریت استعدادها،  مقوله‌ های متعددی همچون دانش و مهارت‌های فنی تخصصی، شایستگی‌های رفتاری (مهارت‌های نرم)، ارزش‌ها، علایق، ویژگی‌های شخصیتی، توانمندی‌های شناختی و غیره  با هدف شناخت هرچه بیشتر افراد مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌ گیرد.

رویداد مرتبط:

- اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی