بازی سازی برای سنجش شایستگی در معماكده سازمانی ( Escape Rooms )

هدف:

١ مشاهده و ارزیابی قدرت رهبری

٢ مشاهده و ارزیابی توانایی كار تیمی

٣ سنجش نگرشهای منفی و مثبت در شرایط سخت

٤ سنجش توانایی حل مساله

٥ مشاهده سرعت و ابتكار عمل در راستای هدف

٦ مشاهده رفتارهای مثبت و یاری رسان در حین كار تیمی و حل مساله

٧ مشاهده و ارزیابی ارتباطات موثر در طول حضور در معماكده.

 

ابزاری اثربخش برای استفاده در كانون های ارزیابی و توسعه