لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور

 ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

پيوست شماره يك : اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي  

پيوست شماره دو :درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي  

پيوست شماره سه : بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﯽ) 

پيوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد)

پيوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد)

گزارش بودجه استان‌ها 

 

منابع تكميلي و مرتبط

برنامه كلي اصلاحات ساختاري بودجه عمومي

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور (به انضمام پيوست ها)

برنامه عملياتي دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد اول)

برنامه عملياتي دوسالانه دولت ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (جلد دوم)

خلاصه گزارش عملكرد  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۷ 

گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۷، جلد اول: حوزه فرابخشي

گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۷، جلد دوم: حوزه بخشي (۱)

گزارش عملكرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۷، جلد سوم: حوزه بخشي (۲)

برنامه عمراني دولت با رويكرد توسعه مشاركت عمومي و خصوصي در سال ۱۳۹۹

گزارش برنامه توليد و اشتغال  (برپايه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي) 

منبع: شناسنامه قانون