كتاب طرح‌های تملك دارايي‌های سرمايه‌ای استان‌ها در سال ۱۳۹۷ 

به گزارش شناسنامه، به منظور اطلاع از نحوه توزيع و اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني كه همواره مورد مطالبه معاونت‌ها و امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه بوده است، كل طرح‌هايي كه در سال ۱۳۹۷ موافقت‌نامه آنها به صورت استاني مبادله شده‌اند، جمع‌آوري و براي اولين بار با رعايت قالب پيوست شماره يک قانون بودجه به چاپ رسیده است.

گفتنی است، اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها به صورت سرجمع در لوايح بودجه سنواتي درج شده و پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه و براساس مفاد ماده ۴۴ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و همچنين ماده ۳۱ قانون احكام دايمي بين فصول، برنامه‌ها و شهرستان‌ها توزيع مي‌شود.

همچنین، تعيين اعتبار پروژه‌هاي عمراني به عهده كميته برنامه‌ريزي شهرستان است كه پس از اتمام فرآيند مذكور، پروژه‌هاي مربوط در قالب طرح، تجميع شده و به دستگاه اجرايي مربوط ابلاغ و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان انجام مي‌شود. به اين ترتيب بخشي از فرآيند اجراي بودجه عمراني در استان‌ها در طي سال انجام مي‌شود. از آنجایی که بخش عمده‌اي از منابع اعتباري، به ويژه از محل رديف‌هاي متفرقه در طول سال توزيع و به استان‌ها ابلاغ مي‌شود، بنابراين وضعيت نهايي اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌ها در پايان سال مشخص مي‌شود.

در سال ۱۳۹۷ در مجموع، اعتباري بالغ بر ۰۰۰ر۳۱۶ ميليارد ريال از منابع مختلف به استان‌ها ابلاغ شد كه اين اعتبارات بين ۳۷۵ر۱۸ طرح توزيع شده است. به منظور ايجاد هماهنگي در تعيين و اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال ۱۳۹۸و امكان گزارش‌گيري‌هاي صحيح و تجميع اقدامات ۳۱ استان در برنامه‌ها، با هماهنگي امور بخشي سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداردسازي طرح‌ها از حيث عنوان، هدف و واحد در هر برنامه انجام و طي دستورالعمل اجراي بودجه سال ۱۳۹۸ به استان‌ها ابلاغ شده است.