اطلاعيه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص زمان اعلام نتايج اوليه هفتمين آزمون استخدامي متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در سال 1398

1398/10/22

پیرو اطلاعیه منتشره مورخ 98/10/15 در سایت این سازمان، بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده اند، می رساند که نتايج اولیه آزمون مذکور برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی امروز یکشنبه مورخ 98/10/22 بر روي سايت سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هریک از دانشگاه ها یا دانشکده های مذکور پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج درکارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان براي بررسي مدارك باشند، باید برای اقدامات بعدی از صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/23 به آدرس سایت دانشگاه یا دانشکده موردنظر به شرح جدول ذیل مراجعه و براساس توضيحات مندرج در سايت، اقدام نمایند.

توجه: به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در مشاغل دارای مصاحبه تخصصی که در جدول مشاغل آگهی مشخص شده اند، می رساند پس از بررسي مدارك واجدین شرايط، مجدداً براي شركت در مصاحبه استخدامی به هريك از محل هاي مذکور معرفي خواهند شد. 

نام دانشگاه / دانشکده

آدرس سايت

دانشكده علوم پزشكي آبادان

http://abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

http://esfrums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

http://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.iums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

http://www.irshums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

http://www.medilam.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بابل

http://www.mubabol.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

http://www.nkums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بم

http://www.mubam.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي بهبهان

http://www.behums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

http://www.bpums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

http://www.thums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي تربت جام

http://www.trjums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

http://www.jmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

http://www.jums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي خلخال

http://khalums.ac.ir/fa

دانشكده علوم پزشكي خمين

http://khomeinums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي خوي

https://khoyfaculty.umsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي دزفول

http://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زابل

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي ساوه

http://savehums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

http://www.medsab.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.semums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي سيرجان

http://sirums.ac.ir/index.php/fa/

دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

http://shoushtarums.ac.ir/fa/

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي فسا

http://www.Fums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قزوين

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرج (البرز)

http://www.abzums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي گراش

http://gerums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي لارستان

http://larnurse.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي مراغه

http://mrgums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشكده علوم پزشكي نيشابور

http://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

http://www.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشكي يزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir/

مرکز قلب شهید رجایی

http://www.rhc.ac.ir

انستیتو پاستور

http://www.pasteur.ac.ir