نکاتی از فرایند اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان

الف) مستندات مربوط:

1- شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (بخشنامه شماره 185179 مورخ 4/10/1398 وزارت آموزش و پرورش) | دانلود کنید

2- نظام رتبه‌بندی معلمان (تصویب‌نامه شماره 118501/ت55724هـ مورخ 17/9/1398 هیئت وزیران) | دانلود کنید

3- فایل اکسل محاسبه حقوق و مزایای مشمولین نظام رتبه‌بندی معلمان | دانلود کنید

ب) فرایند اجرای رتبه‌بندی

١- شرکت در فرآیند رتبه‌بندی داوطلبانه بوده و روند آن با ثبت درخواست ھمکار در سامانه Ltms شروع خواھد شد.

اقدامات لازم در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

1-1 وارد سامانه ضمن خدمت خودتان شوید.

1-2 قسمت رتبه بندی در سمت راست سامانه را بزنید

1-3 گزینه درخواست رتبه‌بندی را بزنید

1-4 فیلد های مورد نظر را با توجه به ویژگی های شخصی خود پر کنید و از حداقل تا حداکثر به خودتون امتیاز بدهید

1-5 گزینه ثبت اطلاعات را در پایان بزنید تا به محیط کلاس مجازی وارد شده و به مطالعه محتوا بپردازید و برای آزمون آماده شوید.

  • به گزینه مرتبط بودن یا نبودن مدرک تحصیلی با رشته تدریسی یا داشتن و نداشتن دوره تخصصی دقت فرمایید.
  • هر یک از مراحل بالا دارای امتیاز می باشند

٢- ھمکار برای شاخص‌ھای صلاحیت‌ھای معلمی در سه بخش صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار می گیرد که کلیه فرآیند آن در سامانه ltms خواھد بود.

2-1 صلاحیت عمومی: ھمکار طی ١٠ مولفه که ھر مؤلفه ١٠ امتیاز خواھد داشت توسط مدیر واحد آموزشی(مافوق) مورد ارزیابی قرار خواھد گرفت.

2-2 صلاحیت تخصصی که بر اساس مدرک تحصیلی و نیزارتباط آن با رشته تدریس و فرم ٣٠ امتیازی پیوست بخشنامه بررسی خواھد شد.

  • دکترا ۴٠ امتیاز. فوق لیسانس٣۶ امتیاز، لیسانس٣۴ و فوق دیپلم و پایین تر ٣٢ امتیاز
  • ارتباط مدرک با رشته تدریس ٣٠ امتیاز و در صورت نداشتن ارتباط چنانچه فرد ١٢٠ ساعت ضمن تخصصی در سه سال اخیر گذرانده باشد ٢۵ امتیاز به وی تعلق می گیرد.

2-3- صلاحیت حرفه‌ای که به صورت آزمون از طریق سامانه Ltms اجرا خواھد شد.

درصد امتیاز لازم از صلاحیت‌ھا برای کسب ھر رتبه

رتبه یک: کسب حداقل شصت درصد (۶٠%) امتیازات شاخص ھای صلاحیت ھای معلمی (امتیاز ھر یک از صلاحیت‌ھای عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵٠%) باشد).

رتبه دو: کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) امتیازات شاخص ھای صلاحیت ھای معلمی (امتیاز ھر یک از صلاحیت‌ھای عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه و پنج درصد (۵۵%) باشد).

رتبه سه: کسب حداقل ھفتاد درصد (٧٠%) امتیازات شاخص ھای صلاحیت ھای معلمی (امتیاز ھر یک از صلاحیت‌ھای عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از شصت و پنج درصد (۶۵%) باشد).

رتبه چھار: کسب حداقل ھفتاد و پنج درصد (٧۵%) امتیازات شاخص ھای صلاحیت ھای معلمی (امتیاز ھر یک از صلاحیت‌ھای عمومی، تخصصی و حرفه‌ای نباید کمتر از ھفتاد درصد (٧٠%) باشد).

رتبه پنج: کسب حداقل ھشتاد و پنج درصد (٨۵ (%از امتیازات شاخص ھای صلاحیت ھای معلمی (امتیاز ھر یک از صلاحیت‌ھای عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از ھشتاد درصد (٨٠%) باشد).

٣- به تعجیل مناطق کمتر توسعه یافته در رتبه‌ھا اشاره ای نشده است.

۴- رتبه‌ھای دریافت شده تا تاریخ ١/٧/٩٨ به رتبه‌ھای جدید به شرط داشتن شرایط تطبیق می‌یابند.(مجموع ۶٠ درصد امتیاز سه صلاحیت کسب شود و امتیاز ھر صلاحیت از ۵٠ درصد کمتر نباشد)

۵- افرادی که مشمول رتبه با تاریخ ٢/٧/٩٨ و بعد از آن خواھند شد فعلا با اشاره به توقف اعلام شده اقدامی نخواھد داشت.

۶- مشمولین بخشنامه ٢٣٠ (معلمان شاغل در ادارات) می‌بایست وضعیت خود را روشن نموده و برای ادامه خدمت مدرسه یا اداره را انتخاب نمایند. گفته شده که تصمیم‌گیران ُمصر ھستند که من بعد ھیچ معلمی در پست‌ھای اداری ادارات منصوب نگردیده و پس از تعیین تکلیف نیروھای فعلی، نیروی انسانی بخش اداری از طریق استخدام اداری و یا در صورت لزوم از سایر دستگاھ‌ھا تامین گردد. البته درسال ٨٨ و زمان وزارت دکتر علی احمدی نیز چنین اقدامی آغاز گردید که به نتیجه نرسید.

در حال تکمیل .............