شناسنامه رویداد- معاون سرمايه انساني سازمان اداری و استخدامي كشور در جلسه ۲۳۹ هيئت عالي جذب اعضاي هيئت‌علمي كه در محل دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد، از صدور دوهزار مجوز استخدامي براي جذب اعضاي هيئت‌علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خبر داد.

سيد صدرالدين صدري نوش‌آّبادي خاطرنشان كرد: حدود شش هزار مجوز استخدامي اعضاي هيئت‌علمي مربوط به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به‌زودي صادر خواهد شد كه بخشي از آن براي تخصيص شماره مستخدم براي استخدام‌هاي قبلي اين وزارتخانه است.

وي تأكيد كرد: وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» بايد قبل از هرگونه اقدام براي فراخوان جذب اعضاي هيئت‌علمي از وجود مجوز جذب اطمينان حاصل كنند.