قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن

نسخه 12 آذر 1398 (روز جهانی معلولان)

محتویات فایل:

- قانون حمایت از حقوق معلولان

- آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع: تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برای معلولان

- آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع: آموزش عالی رایگان

- آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون حمایت از معلولان موضوع: کمک هزینه ارتقای کارآیی

- آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و حق بیمه خویش‌فرمایی

- آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان موضوع: معافیت حقوق و مزایا یا دستمزد یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از پرداخت مالیات