حسابداری پیمانکاری یکی از اصلی ترین و مهم ترین قسمت‌های اجرای قراردادهای پیمانکاری است زیرا انجام محاسبات دقیق در پیمانکاری می‌تواند سود و زیان شرکت های پیمانکاری را در هر لحظه از پروژه مشخص نماید.

مسئله‌ای که در شرکت‌های پیمانکاری بسیار حائذ اهمیت است اسناد و مدارک هر پروژه با ریز جزئیات است که برای مراجعات بعدی باید به صورت سازمان یافته و مرتب و همچنین به آسانی در دسترس باشند. از این رو بایگانی مدارک در حسابداری پیمانکاری اهمیت ویژه‌ای دارد.