وکالت و مشاورهrss

ترجمه متون حقوقی (از انگلیسی به فارسی و بالعکس)
توضیحات آگهیترجمه متون حقوقی به صورت تخصصی و فوری (از انگلیسی به فارسی یا از فارسی به انگلیسی) در زمینه‌های: حقوق جزا؛ حقوق بی
هر صفحه: 3400 تومان