دوره های آموزشیrss
شناسنامه رویداد

توضیحات آگهیسخنران: آرمین خوشوقتی- مدیر ارشد منابع انسانی شرکت طبیعت زنده (سینره)
توضیحات آگهی- استاندارد حسابداری شماره 1: مبانی تهیه صورتهای مالی- استاندارد حسابداری شماره 2: صورت جریان های نقدی