توضیحات آگهیاین کنفرانس از سوی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.